Категории

Правилник

Общи условия

Общи условия за покупк

о-продажба на стоки през сайт за електронна търговия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “IVET MARKET GROUP”, дружество, учредено в Полша, вписано в Регистъра на предприемачите на 03.03.2017 г. под регистрационен номер 5213770227, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин www.ivet.bg, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

Настоящите Общи условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители и представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между Потребителите и Доставчика, и което се урежда от действащото законодателство в Република България. Използването на уебсайта ще се счита за съгласие на Потребителя с настоящите Условия за ползването му. Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези Общи условия, от Политиката за лични данни и други писмени условия, създадени и публикувани от Доставчика в уебсайта, които са неразделна част от Общите условия.

Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за електронната търговия (ЗЕТ), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте електронния магазин за извършване на покупки. Тези условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни, затова, молим преди всяка покупка да прочитате внимателно актуалната им редакция.

II. ДЕФИНИЦИИ

Клиент - всяко пълнолетно (навършило 18 г.) и дееспособно физическо лице, както и всяко непълнолетно лице (на възраст между 14 и 17 г.), предварително получило съгласие от свой родител или друг законен представител, или юридическо лице, или друго правно образувание, независимо дали е регистрирано в сайта като потребител или не, което използва уебсайта на Доставчика по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

Малолетни физически лица (ненавършили 14 години),непълнолетни физически лица (ненавършили 18 години) без получено предварително съгласие от свой родител или друг законен представител, както и пълнолетни физически лица, навършили 18 години, но без необходимата степен на дееспособност, нямат право да използват онлайн - магазина за сключване на договори за покупка на стоки.

С извършването на поръчка от сайта Потребителят декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години) и че притежава съответната степен на дееспособност, за да сключва сделки, респективно – че е непълнолетен и е получил предварително съгласие, от страна на свой родител или друг законен представител, да сключи съответната сделка.

Уебсайт/Сайт - виртуална платформа за продажба на стоки, разположена на домейните ivet.bg, ivet.eu, ivet.ro или ivet.hr.

Потребителски профил - раздел от сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Потребителя да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Потребителя.

Поръчка - електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Потребителя, чрез който Потребителят заявява на Доставчика, през сайта, намерението си за купуване на стоки от сайта.

Стоки и Услуги - всеки предмет на договора за покупко-продажба от сайта.

Договор/ Договор за продажба от разстояние - представлява сключеният от разстояние договор между Доставчика и Потребителя за покупко-продажба на стоки от сайта, неразделна част от който са настоящите Общи условия за ползване на сайта. Това е всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика до Потребителя като част от система за продажба на стоки, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си.

Бюлетин - средство за периодично информиране за предлаганите от Доставчика новости, намаления и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща, без то да ангажира или обуславя отговорността на Доставчика относно съдържащата се в него информация.

Възстановяване на сума – действието от страна на Доставчика по възстановяване на сума на Потребителя в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от сайта.

Спецификации - всички характеристики и/или описания на стоките, така както са посочени в описанието им, което се предоставя от производителя.

Cookies („бисквитки“) - това са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която използва и записва и други.

Злоумишлени действия - действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

Случайно събитие - непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

ІІI. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на Доставчика: IVET MARKET GROUP
 • Седалище и адрес на управление: Полша, Warszawa, ul. Ksawerow Nr. 3, LOK, UFD 02-656
 • Адрес за упражняване на дейността: Република България, гр.София, община Столична, жк. „Студентски град“, ул „Академик Борис Стефанов” 17, до блок 15
 • Данни за кореспонденция: Република България, гр.София, община Столична, жк. „Студентски град“, ул „Академик Борис Стефанов” 17, до блок 15 , E-mail: [email protected], тел: +359 0894 64 61 01
 • Служебен номер от регистъра на НАП: 3077032206
 • Номер по ДДС в Република България: BG3077032206
 • Надзорни органи:

 

Комисия за защита на личните данни

гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: +359 2 91 53 518,

Email: [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

гр. София, пл. „Петко Р. Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: +359 2 933 0565,

гореща линия: 0700 111 22

Email: [email protected]

Уеб сайт: www.kzp.bg

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в интернет www.ivet.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 • Да извършат регистрация и създаване на профил;
 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане;
 • Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 • Да преглеждат стоките, техните спецификации, цени и условия за доставка.

 

Чл. 4. Доставчикът публикува на адреса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН следната информация:

 • описание на основните спецификации и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;
 • продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;
 • информация за начините и условията за плащане, доставка и изпълнение на договора;
 • правото на Потребителя на отказ от договора и условията, срокът и начинът за упражняването на това право, както и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по Закона за защита на потребителите;
 • периода, за който направеното предложение и цена остават в сила;
 • минималната продължителност на договора - при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги;
 • всякаква друга информация, която Доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.

 

Чл. 5. (1) По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез сайта стоки.

(2) Клиентите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(3) Доставчикът доставя заявените от Клиентите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на онлайн-магазина и съгласно настоящите Общи условия.

(4) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

(5) ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.

 

V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

Чл. 6. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят може да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на интернет адреса на онлайн-магазина.

(2) При използване на сайта Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(3) Регистрацията в сайта е по желание на Потребителя. Не се изисква задължителна регистрация, за да се пазарува от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(3) Потребителят по всяко време може да даде съгласие да получава информационен Бюлетин, както и да получава рекламни съобщения и информация за промоции чрез имейл, sms и по всякакъв електронен път. В случай че Потребителят не желае да получава рекламен Бюлетин или известия по електронен път, може да се откаже във всеки един момент и да информира Доставчика, като изпрати имейл на електронна поща [email protected] с тема Unsubscribe или като се отпише личнo като натисне бутон "тук", поместен най-долу вдясно във всеки рекламен Бюлетин на онлайн-магазина или следва инструкциите за отписване от известия.

(4) При пазаруване от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.

(5) В случай че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да прекрати договора, като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му.

(6) Непосредствено преди предоставянето на своите данни, Потребителят следва да се запознае с Политика за защита на личните данни, поместена в сайта в раздел Лични данни и следва изрично да даде своето съгласие личните му данни да се обработват при записаните в нея условия.

(7) Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

(8) При регистрация на сайта, Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес.

(8) В случай че за регистрация на Потребителя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.

 

Чл. 7. (1) Всички посочени на сайта цени са с включен данък върху добавената стойност.

(2) Плащанията могат да бъдат извършвани в български лева, евро, румънски леи и хърватски куни.

(3) Указаните цени са за съответния брой и не включват разходите за доставка.

 

Чл. 8. Клиентските отстъпки не са валидни за продукти в промоция или с намалени цени.

 

Чл. 9. (1) Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка.
(2) Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице - представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя, подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.

(3) При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш Представител на телефон: +359 894 64 61 01 или на следния имейл: [email protected] .При констатация на дефектен продукт, ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА. Рекламации за повредена по време на транспорта стока, се разглеждат само въз основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера.

(4) При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.

(5) В случай че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 

VI. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ

 

Чл. 10. (1) Покупко-продажбата може да се извърши на български, румънски, гръцки или хърватски език.

(2) Поръчки на стока/стоки може да се правят от територията на България, Румъния, Гърция или Хърватия, както и от всички други държави включени в опцията за избор на страницата за финализиране на поръчка.

(3) Потребителят закупува стока, предлагана от Доставчика, на електронния адрес на магазина.

(4) Доставчикът се задължава да информира Потребителя за всички подробности, нередности, неналична стока и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставения от Потребителя телефон за контакт.

(5) Покупко-продажбата се счита за извършена в момента, в който Потребителят премине през всички стъпки на пазаруването от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(6) Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи.

 

Чл. 11. (1) Потребителите могат да направят Поръчка на стока/стоки от сайта, като се регистрират в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и създадат свой профил.

(2) Доставчикът дава възможност да се направи Поръчка на стока/стоки и без извършването на регистрация. Предоставената възможност на Потребителя за регистрация в сайта и създаване на профил е само по желание на Потребителя.

(3) Потребителите извършват покупко-продажба на стоки, използвайки онлайн-магазина, следвайки следните стъпки:

 • Избиране на стока/стоки от предлаганите на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, определяне на вида и размера и потвърждение на вида и размера на стоката чрез натискане на виртуален бутон “Добави в количка”, обозначен срещу съответната стока;
 • Преглед на добавените в количката артикули и потвърждаване на направения избор по предходната точка чрез натискане на бутона „Финализирай поръчка“;
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 • Избор на метод за плащане на цената;
 • Избор на метод за доставка на продукта;
 • Съгласие с правилника на магазина;
 • Потвърждение на поръчката чрез натискане на виртуален бутон “Финализирай поръчката“.

 

(4) Доставчикът дава възможност на Потребителите да се регистрират на сайта, като използват електронен бутон Вход с Facebook. В този случай настоящите Общи Условия, както и Политиката за защита на личните данни, описана в секция Лични данни, обхваща само сайта, управляван и притежаван от Доставчика. Достъпът Ви до социални мрежи като Facebook, предвижда отделна регистрация и приемане на техните общи условия. Доставчикът не носи отговорност за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия и в тази връзка е необходимо да се запознаете подробно с общите условия на посочения сайт.

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 12. (1) Потребителят има право:

 

 • да разглежда, поръчва и получава стоките от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН по реда и условията, посочени в настоящите Общи условия;
 • да се информира за състоянието на своята Поръчка;
 • има право на достъп до ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика, а именно в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
 • на достъп и корекция на личните си данни;
 • на доставка на заявената стока/стоки на посочения адрес за доставка;
 • по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка;
 • да откаже да получи заявената от него за покупка стока/стоки при спазване на законовите изисквания на Закона за защита на потребителите. Потребителят има право в срок от 14 дни от датата на приемане на стоките от него, да се откаже безусловно от договора от разстояние. Когато Потребителят иска да се откаже от договора, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на посочения 14-дневен срок. Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на търговеца за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на посочения 14-дневен срок, като използва Формуляр за упражняване право на отказ. Доставчикът може да предостави на Потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата www.ivet.bg стандартен формуляр за отказ. Посоченият формуляр може да бъде изтеглен от сайта на Доставчика. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от Потребителя.

Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора от разстояние.

 • в срок до 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора, Доставчикът възстановява платените суми от Потребителя за стоката/ стоките. За поръчки, направени на територията на България, платените суми се възстановяват по банков път. По този начин, Доставчикът връща дължимите суми в срок от 7 дни при оставен от Потребителя коректен айбан/номер на сметка. В случай, че Потребителят не разполага с банкова сметка или няма достъп до банков клон в своето населено място, Доставчикът възстановява дължимите суми чрез метода на наложен платеж в 14-дневен срок.

При договора за продажба, когато Доставчикътне е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора и когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора.

 • заплаща само преките разходи за връщането на стоките с изключение на случаите, когато Доставчикът се е съгласил да ги заплати, или ако Доставчикът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от Потребителя. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН уведомява своите Клиенти, че разходите по връщането на стоките винаги се заплащат от Потребителите. Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Върнатата стока трябва да е с ненарушен търговски вид, неизползвана (стоката не е носена, прана, гладена, скъсана), чиста, без странични миризми (като кремове, парфюми или цигарен дим), с етикети. Стоката следва да е обезопасена от повреждане по време на транспорта и изпратена на адреса на Доставчика. Пратки с върната стока, които поради неподходяща опаковка са били повредени при транспортирането, ще бъдат връщани на клиента за негова сметка. Към пратката трябва да бъдат приложени: стокова разписка и формуляр за отказ. В случай, че Потребителят върне продукт, това може да стане с куриерска фирма по негово желание, с изключение на Български пощи. Връщане на място на пратки, лично от клиенти, на посочения адрес на Доставчика не се приемат. Приемат се пратки само и единствено изпратени с куриер. Допълнителна информация е описана в секция Връщане и замяна на сайта;
 • долни части от бельо (бикини, боксерки, прашки), бански костюми, бижута и т.н.);
 • на рекламация, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:
 • производствени дефекти на стоката;
 • констатирани липси на части от стоката;
 • изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
 • несъответствие с обявения размер и/или цвят - стока, изпратена в различен размер и/или различен цвят от поръчания;

Рекламацията може да се предяви пред Доставчика на посочения имейл адрес [email protected] или телефон +359894627535. Срокът, в който Потребителите могат да се възползвате от връщане или замяна, е 14 дни след получаване на пратката. Преди Потребителят да упражни правото си на рекламация и да изпрати съответната стока/стоки към Доставчика, следва първо да се свърже с Представител на магазина. При предявяване на рекламацията Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 133 и 114 от ЗЗП. Потребителят има право да замени закупена стока с избран продукт/и от магазина, като във Формуляра за упражняване правото на рекламация трябва да отбележи желания от него продукт/и. Когато клиент иска да замени стока с друга, по-скъпа от тази, която връща, Ivet.bg приспада първоначално заплатената от клиента сума за продукт/и и информира клиента за размера на крайното доплащане. Подлежащата на рекламация стока трябва да е с ненарушен търговски вид, неизползвана (стоката не е носена, прана, гладена, скъсана), чиста, без странични миризми (като кремове, парфюми или цигарен дим), с етикети. Стоката следва да е обезопасена от повреждане по време на транспорта и изпратена на адреса на Доставчика. Към пратката трябва да бъдат приложени: стокова разписка и Формуляр за упражняване правото на рекламация. Посоченият формуляр може да бъде изтеглен от секция Връщане и замяна на сайта.

При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Връщането на стоките винаги се заплаща от Потребителя, освен в случаите на рекламация при дефектен продукт или грешно изпратен продукт. За да бъде връщането за сметка на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, то Потребителят трябва да се свърже с наш представител по телефона или чрез контактните форма Връщане и замяна на сайта, който да прецени основателна ли е рекламацията и да потвърди връщането на продукта за наша сметка.

В случай, че Потребителят желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма по негово желание, с изключение на Български пощи. Връщане на място на пратки, лично от клиенти, на посочения адрес на Доставчика не се приемат. Приемат се пратки само и единствено изпратени с куриер. След приемане на върнатата стока Потребителят ще бъде информиран по имейл за пристигането на върнатата пратка. При връщане на продукт, възстановяването на дължимата сума е в срок от 14 дни. Стока, чието връщане или рекламация Доставчикът не може да приеме поради неизпълнение на горепосочените условия, ще бъде изпратена обратно на Потребителя за негова сметка. Чорапени изделия, бельо, бански костюми и бижута не подлежат на връщане и рекламация.

(2) Потребителят има задължение:

 • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
 • заплати цената на Поръчката си според обявения в сайта начин;
 • да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
 • да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани на сайта за електронна търговия, и декларира, че се счита за обвързан с този ред и условия;
 • да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
 • Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:
  - да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от сайта Услуги;
  - да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  - да уведомява незабавно Доставчика и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
  - да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  - да не извършва злоумишлени действия.

 

 • Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Доставчика и съответните надзорни органи за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване;
 • Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и / или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра на сайта, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез сайта на онлайн-магазина в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 13. (1) Доставчикът има право:

 • по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите Общи условия, както и по преценка на Доставчика, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги;
 • да изпраща до Потребителя бюлетини с рекламни съобщения, за получаването на които Потребителят се е абонирал;
 • може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на Доставчика и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси;
 • има право да събира и използва информация относно своите Потребители.
  Информацията по предходния член може да бъде използвана от Доставчика, освен в случай на изрично несъгласие от страна на Потребителя.

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН събира и използва информацията с цел изпълнение на поръчките в сайта и изпълнението на договора, както и за подобряване на предлаганите Услуги. Всички цели, за които Доставчикът използва информацията, са съобразени със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), както и с добрите нрави и Интернет етиката. Допълнителна информация е описана в секция Лични данни на сайта;

 • ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги;
 • продава всички стоки, включително тези в промоция/намаление до изчерпване на количествата, дори това да не е отбелязано изрично в сайта;
 • при неспазване на задълженията от страна на Потребителя, регламентирани в настоящите Общи условия, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение;
 • не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
 • има право да инсталира върху компютрите на Потребителите cookies („бисквитки“). Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с нашата Политика относно бисквитките. Доставчикът използва „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ). В „бисквитките“ не се съхраняват лични данни, чрез които ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН би могъл да Ви идентифицира. Съгласието за използване на cookies може да бъде отменено или изменено по всяко време от настройките на ползвания браузър. Ако решите, можете да промените настройките на Вашия браузър и да изтриете бисквитките, автоматично да блокирате тяхното поставяне, но това може да ограничи функционалността на сайта.. Допълнителна информация е описана в секция Политика за бисквитки.

(2) Доставчикът има задължение:

 • да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока;
 • да достави в срок заявената за покупка стока/ стоки;
 • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;
 • да приеме рекламацията, ако тя е предявена своевременно и е основателна;
 • да гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия в съответсвие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR). Допълнителна информация е описана в секция Лични данни.
 • да полага грижа информацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
 • гарантира за съответствието на стоката с договора за продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП;
 • да предприема всички необходими технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните от Доставчика лични данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ

Чл. 14. (1) Настоящите Общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 • при преустановяване на дейността от Доставчика;
 • прекратяване поддържането на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки;
 • в други, предвидени в закон случаи.

(2) При прекратяване на договора Доставчикът предприема действия по дезактивиране нa потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.

 

X. СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА И ЦЕНИ

 

Чл. 15 (1) Потребителят има възможност да получи закупените от него продукти посредством услугите на куриерска фирма Speedy, с които ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН си партнира на територията на Република България. Цената на куриерската услуга е за сметка на Потребителя.

 1. Цена на доставка в България

Цената на доставката не е фиксирана, тя се изчислява автоматично от интегрираната системата на куриерска фирма SPEEDY. За пратка, чието тегло е до 1 кг., независимо от броя на продуктите, цената е една и съща: 5,20 лв. За всички пратки с тегло над 1 кг., цената се преизчислява автоматично по време на финализирането на порчъката.

По време на поръчката цената се изписва в модула за доставка и Потребителят може да се ориентира за точната стойност на доставката на своите продукти преди да е финализирал Поръчката си.

 1. Срокове на доставка

Продуктите в нашия онлайн каталог са с БЪРЗА ДОСТАВКА в рамките на един до два работни дни – в категориите ДОСТАВКА 24 ЧАСА и РАЗПРОДАЖБИ. Всички продукти, представени в тези категории, могат да бъдат поръчани и доставени на следващ работен ден, с изключение на размерите с липсващо обозначение 24 часа. За населените места, които се обслужват по график от куриерска фирма Speedy, доставката ще бъде уточнена и oсъществена спрямо листата на Speedy. Поръчките от събота и неделя се обработват в понеделник.

Стандартният срок за доставка на останалите продукти, които не са налични, обхваща обработване на Поръчките на Потребителите, заявяване на продуктите към международните доставчици и производители и доставка до Република България. Веднага след това изпращаме желаните продукти до посочения от Потребителя адрес. Затова срокът за доставка може да варира между 7 и 30 дни.

 1. Доставка до чужбина

ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН извършва доставки и до чужбина, като държавите, до които изпраща продукти, може да се видят в падащото меню за Адрес на доставка по време на Поръчката. Времето за доставка след изпращане на артикула от наш офис варира между 1 и 4 седмици в зависимост от услугата, която Потребителят избере. Цените може да все видят по време на Поръчката в полето Доставка.

 1. Начини на плащане

За улеснение на Потребителите Доставчикът предлагаме следните възможности за плащане:

 

 • с наложен платеж

Това е услуга, която предоставя максимално удобство и надеждност за Потребителя. Заплащането на поръчан продукт се осъществява в момента на доставка, т.е когато куриер посети клиент на посочен от него адрес и лично му предаде закупената от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стока. Тази услуга дава още възможност за получаване на платежен документ (фактура или касова бележка) при доставка на място.

 • по банков път с платежно нареждане или онлайн банкиране - Online Banking.

Необходимо е да се направи превод на сумата себестойност на направената поръчка по фирмената сметка на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на банковия превод.

 • чрез онлайн разплащане (ePay.bg и PayPal) с дебитна или кредитна карта.

Процес на разплащане:

 1. Потребител прави Поръчка в онлайн магазина;
 2. След приключване на Поръчката Потребителят формира искане за плащане;
 3. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН пренасочва клиента към ePay.bg/PayPal, като подава по описания по-долу начин заявката за плащане.
 4. След успешен вход на клиента в ePay.bg/PayPal с потребителско име и парола (опционално със сертификат или електронен подпис), заявката за плащане (ако е коректно подадена) се регистрира в ePay.bg/PayPal като “очакващо плащане” на съответния клиент към Доставчика. В случай че Потребителят не успее да влезе успешно в еPay.bg/PayPal, „заявката за плащане” не се записва в ePay.bg/PayPal.
 5. Клиентът може да плати задължението към ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или да отложи плащането за по-късен етап.
 6. ePay.bg/PayPal следи за статуса на всички “очакващи плащане задължения” и при плащане на задължението или отказване на плащането се изпраща известие към търговеца за тях.
 7. При получаване на известие от ePay.bg/PayPal, ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН ще изпълни поръчката на Потребителя.

 

Внимание!!! При получаване на пратки от онлайн-магазина не се предлага опция ОТВАРЯНЕ ПРЕДИ ЗАПЛАЩАНЕ. Ако след това Потребителят има проблем със закупената стока, погледнете секция Рекламации и замяна.

 

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 16. (1) Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че не може да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно Чл.181н.,ал.4 от ЗЗП, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП www.kzp.bg или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

(2) Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.
(3) ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на Потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн-магазина.


Върни До Горе